Aviso legal

Secondary Heading

Información do titular

  • Denominación Social: Joaquin Solleiro SL
  • CIF: 0B27767847
  • Domicilio social: Carretera Camposancos (km 90 a), Vigo, 36213, Pontevedra
  • Email: info@solleiro.es

Condicións de uso

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), Joaquin Solleiro SL informa que é titular do sitio web www.solleiro.es. Dacordo ca esixencia do artigo 10 da citada Lei, Joaquin Solleiro SL informa dos seguintes datos:

O titular deste sitio web é Joaquin Solleiro SL, con CIF 0B27767847 e domicilio social en Carretera Camposancos (km 90 a), Vigo, 36213, Pontevedra. A dirección de correo electrónico de contacto ca empresa é: info@solleiro.es. Usuario e réxime de responsabilidades a navegación, acceso e uso polo sitio web de Joaquin Solleiro SL confire a condición de usuario, pola que se aceptan, dende a navegación polo sitio web de Joaquin Solleiro SL, todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal según o caso.

O sitio web de Joaquin Solleiro SL proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • A veracidade e licitude das informacións aportadas polo usuario nos formularios estendidos por Joaquin Solleiro SL para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos pola web.
  • O uso da información, servizos e datos ofrecidos por Joaquin Solleiro SL contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, os bos costumes ou a orde pública, o que de calquera outro modo poidan supoñer a lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web.

Política de ligazóns e exencións de responsabilidade

Joaquin Solleiro SL non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poda acceder a través das ligazóns establecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido de outros sitios da rede. Do mesmo xeito, tampouco garantizará a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos a súa propiedade aos que se poida acceder por medio das ligazóns.

Joaquin Solleiro SL declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que puidesen derivarse da navegación polo seu sitio web. En consecuencia, Joaquin Solleiro SL non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

Modificacións

Joaquin Solleiro SL reservase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mesmo, ou nas condicións xerais de contratación. Ditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo nos que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas válidamente por outras posteriores.

Protección de datos

De conformidade co estabrecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de Joaquin Solleiro SL con CIF 0B27767847 e domicilio social sito en Carretera Camposancos (km 90 a), Vigo, 36213, Pontevedra, ca finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos estabrecidos entre ambas partes. En cumprimiento ca normativa vixente, Joaquin Solleiro SL informa que os datos serán conservados durante o prazo estrictamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Mentras non nos comunique o contrario, entenderemos que seus datos non foron modificados, e que vostede comprométese a notificarnos calquera variación e que temos seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas. Joaquin Solleiro SL informa que procederá a tratar os datos de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. E por isto que Joaquin Solleiro SL comprometese a adoptar todas as medidas razoables para que estos se supriman ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

Dacordo cos dereitos conferidos pola normativa vixente sobre protección de datos, poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos persoais e o consentimento dado para o tratamento deles, dirixindo a súa solicitude ao enderezo postal indicado anteriormente ou ao correo electrónico info@solleiro.es.

Pode poñerse en contacto coa autoridade de control competente para presentar a reclamación que considere axeitada.

Propiedade intelectual e industrial

Joaquin Solleiro SL por si mesma ou como cesionaria e titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así coma dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imáxes, sons, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), son titularidade de Joaquin Solleiro SL. Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo sistema xurídico español, sendo aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, coma os tratados internacionais relativos a materia e suscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Joaquin Solleiro SL.

O usuario comprométese a respectar os dereitos da Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Joaquin Solleiro SL. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en outro soporte físico calquera sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de Joaquin Solleiro SL.

Accións legais, lexislación aplicable e xurisdicción

Joaquin Solleiro SL reserva, do mesmo xeito, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións. A relación entre o usuario e o prestador rexirase pola normativa vixente e de apricación no territorio español. De surxires calquera controversia as partes poderán someter seus conflitos a arbitraxe ou acudir a xurisdicción ordinaria cumprindo cas normas sobre xurisdicción e competencia ao respecto. Joaquin Solleiro SL ten seu domicilio en Vigo, Pontevedra, España